A+ A A-

Ek III - Sesle işaret veren aletlerin/aygıtların/ekipmanların teknik ayrıntıları

1. Düdükler:

(a) Frekanslar ve duyulma mesafeleri

İşaretin esas frekansı 70 - 700 Hz bandı içerisinde olacaktır.

Düdükten verilen işaretin duyulabilme mesafesi:

180 - 700 Hz (+ - Yüzde 1) bandı içinde bulunan ve aşağıda yazılı 1 (c) paragrafında belirtilen ses basınç seviyelerini sağlayan esas frekansları ve/veya bir veya daha yüksek frekansları da içeren bu frekanslarla saptanacaktır.

(b) Başlıca frekans sınırları:

Çok çeşitli düdük özelliklerini sağlamak üzere, bir düdüğün esas frekansı aşağıda yazılı olan sınırlar içinde olacaktır:

(i) Boyları 200 metre veya daha uzun olan gemilerde 70 - 200 Hz.;

(ii) Boyu 75 metreden uzun, 200 metreden kısa olan gemilerde 130 - 350 Hz.;

(iii) Boyu 75 metreden kısa olan bir gemide 250 - 700 Hz.

(c) Ses işaretinin şiddeti ve duyulma mesafesi

Sinyalin temel frekansr 70-700 Hz aralığında olmalıdr. Bir düdükten gelen sinyalin duyulabilirlik aralığı bu frekanslara göre saptanacaktır; bu frekanslar uzunluğu 20 metre veya daha fazla olan bir gemi için 180-700 Hz aralığında veya uzunluğu 20 metreden az olan bir gemi için 180-2100 Hz aralığında yer alan temel ve/veya bir veya daha fazla daha yüksek frekansları içerebilir ve aşağıdaki paragraf l(c) de öngörülen ses basınç düzeylerini sağlarlar.

Geminin metre olarak boyu

2x10-5N/m2 baz 1/3-octav bandda 1 m.deki dB seviyesi

Deniz mili olarak duyulabilme mesafesi

200 yada üzeri

143

2

75 ama 200 den az

138

1.5

20 ama 75 den az

130

1

20 den az

120*
115**
111***

0.5

* Ölçüm frekansı 180-450 Hz arasında
** Ölçüm frekansı 450-800 Hz arasında
*** Ölçüm frekansı 800-2100 Hz arasında

Yukarki tabloda belirtilen duyulma mesafesi bilgi içindir ve bu mesafe din-leme mevkilerinde mevcut fon gürültülerinin ortalama bir seviyede olduğu hallerde, geminin güvertesinde sakin hava koşullarında geminin ilerisindeki ekseninde düdüğün % 90 olasılıkla duyulabileceği bir mesafedir. 250 Hz orta frekansı olan yarım band genişliği içerisinde 68 dB olarak alındığında ve orta frekansı 500 Hz olan yarım band da 63 dB olarak alınmıştır. Uygulamada bir düdüğün duyu-labileceği mesafe son derece değişiklikler gösterir ve büyük çapta hava koşullarına dayanır. Verilen değerler tipik olarak sayılabilir, fakat dinleme mevkilerinde sert rüzgar veya çevre gürültü koşulları altında mesafe çok miktarda azalabilir.

(d) Yönsel Özellikler:

Sesi yönlendirilmiş düdüklerde, bir düdüğün ses basınç seviyesi, aynı sesin herhangi bir eksen yönünde ve yatay düzlemde + 45 derece yapan yöndeki belirtilen ses basınç seviyesinden 4 dB den daha aşağı olmayacaktır. Yatay bir düzlem üzerinde 45 dereceden fazla herhangi bir diğer yöndeki ses basınç seviyesi, eksen üzerindeki belirtilen ses basınç seviyesindekinden 10 dB den daha aşağı olmayacak, ön eksendekinin en az yarısı olacaktır. Ses basınç seviyesi duyulabilme mesafesini saptayan bu 1/3 oktav bandında ölçülecektir.

(e) Düdüklerin yerleri:

Sesi yönlendirilmiş bir düdüğün bir teknedeki tek düdük olarak kullanılacağı hallerde, bu düdüğün maksimum şiddeti tam pruvaya yöneltilmek üzere yerine monte edilecektir.Verilen sesin engeller tarafından durdurulmasını azaltmak gemi personelinin duyma zararı rizikosunu minimuma indirmek amacıyla bir düdük bir teknede mümkün olduğu kadar yükseğe konulacaktır. Bir teknenin kendi işaretinin dinleme mevkilerindeki ses basınç seviyesi 110 dB (a), mümkün olursa 100 dB (a) yı geçmeyecektir.

(f) Birden fazla düdükle donatma:

Düdükler, aralarında 100 metreden fazla bir mesafe bulunacak şekilde tekneye yerleştirildiği zaman, bunların aynı anda öttürülmemeleri için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

(g) Birleşik düdük sistemi:

Engellerin varlığı dolayısiyle yukarda 1 (f) paragrafında söz konusu edilentek düdük veya düdüklerin ses alanı içinde ses seviyesi çok azalan bölgelerin var olması olasılığı bulunduğu takdirde, bu azalmanın üstesinden gelmek üzere birleşik düdük sisteminin yerleştirilmesi önerilebilir. Kuralların amaçları için bir birleşik düdük sistemine tek bir düdük gözü ile bakılacaktır.Birleşik düdük sisteminde düdükler birbirlerinden 100 metreden daha uzak mesafeye konulmayacak, aynı anda öttürülmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır. Bir düdüğün frakansı, diğerlerinin frekansından en az 10 Hz faklı olacaktır.

2.Çan / Kampana veya gong:

(a) İşaret şiddeti:

Bir kampana veya gong veya benzeri ses özelliği olan diğer herhangi bir alet, ondan m metre mesafede 110 dB den az olmayan bir ses basınç seviyesi meydana getirecek güçte olacaktır.

(b) Yapımlar:

Kampana veya gonglar paslanmaya dayanıklı bir maddeden ve berrak bir ton verebilecekleri bir şekilde yapılacaklardır.Yapılacak kampananın ağız çapı: Boyları 20 metre ya da daha fazla olan tek-neler için 300 mm'den, boyları 12 metre ya da daha fazla fakat 20 metreden azolan tekneler için 200 mm'den daha az olmayacaktır. Mümkün olduğu takdirde devamlı bir tesir sağlamak üzere makine ile hareket eden bir kampana vurucusu önerilebilir. Fakat elle çalıştırma her zaman mümkün olacaktır. Kampana tokmağınınağırlığı kampana ağırlığının yüzde 3'ünden daha az olmayacaktır.

3. Onay:

Ses işaret aletlerinin yapımı, bunların iş görme ve tekneye montesi, tekne-nin bayrağını çekmeye hak sahibi olduğu Devletin yetkili kıldığı uygun makamları tatmin edici nitelikte olacaktır.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.