A+ A A-

Кораб, пресичащ теснина

 • Описание на сценария: Кораб A: Кораб с механичен двигател, с дължина 100 метра, движещ се на пресичащ курс в границите на теснината или фарватера
  Кораб B: Кораб с механичен двигател който може да се движи безопасно само в границите на теснината или фарватера
  Зона: Теснини
  Кораб A и кораб B се движат на пресичащи курсове, така, че съществува опасност от сблъскване.
 • Прилагано правило/а: Правило 9 (Плаване в теснини)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 9 (d) кораб (кораб А) не трябва да пресича теснина или фарватер, ако при това затруднява движението на кораб, който може да се движи безопасно само в границите на теснината или фарватера (кораб B).
  В съответствие с правило 9 (d) корабът B може да подава звуков сигнал, предписан от правило 34 (d) (Сигнали за маневриране и предупреждениe), ако се съмнява в намеренията на кораба A, пресичащ теснината или фарватера
  В съответствие с правило 34 (d) ако кораб В не може да разбере намеренията или действията на кораб А, или се съмнява, че взетите от другия кораб мерки са достатъчни за избягването на сблъскване, кораб В незабавно трябва да изрази това, като подаде най-малко пет къси и чести звука със свирката си.
  В съответствие с правило 34 (d) звуковият сигнал може да бъде дублиран със светлинен сигнал, състоящ се от най-малко пет къси и чести проблясъка.
 • От птичи поглед:

  © Transas Marine International

 • Преглед от мостика (от кораб А):

  © Transas Marine International

 • Преглед на радарния екран:

  © Transas Marine International

 • Преглед на електронна карта:

  © Transas Marine International

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.