A+ A A-

Dva jedrenjaka se približavaju tako da se za jednoga ne može sa sigurnošću utvrditi s koje strane ima vjetar

 • Opis scenarija: Brod A: Jedrenjak
  Brod B: Jedrenjak
  Područje: Na otvorenom moru
  Vidljivost: Dobra (brodovi su u vidiku jedan drugome)
  Brod A i brod B se približavaju jedan drugome tako da prijeti opasnost od sudara
  Brodu A vjetar dolazi sa lijeve strane i vidi brod B u privjetrini i ne može za njega sa sigurnošću utvrditi s koje strane on ima vjetar.
 • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 12 (Jedrenjaci)
 • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 12 (a)(iii) (Jedrenjaci), kad se dva jedrenjaka približavaju tako da prijeti opasnost od sudara i ako jedrenjak koji plovi s vjetrom s lijeve strane (brod A) vidi jedrenjak u privjetrini (brod B) i ne može za njega sa sigurnošću utvrditi s koje strane on (brod B) ima vjetar, (brod A) mora mu se ukloniti s puta.
  U skladu s Pravilom 12 (b) (Jedrenjaci), privjetrinom se smatra strana suprotna onoj na kojoj se nalazi glavno jedro, ili kod križnih jedara strana suprotna onoj na kojoj se nalazi najveće letno jedro.
 • Pogled iz ptičje perspektive:

  © Transas Marine International

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.