A+ A A-
Tomaz

Tomaz

Всеки кораб (или тип кораби), килът на който е заложен или който се намира в съответен етап на строеж преди влизането в сила на тези правила, при условие че той удовлетворява изискванията на Международните правила за предотвратяване сблъскванията на море - 1960 г., може да бъде освободен от изпълнението на тези правила по отношение на:

(a) Поставянето на светлини с далечина на видимост, предписана от правило 22 - до 4 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(b) Поставянето на светлини с цветни характеристики, предписани в раздел 7 на приложение I към тези правила - до 4 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(c) Преместването на светлините в резултат на преминаването от английска в метрична мерна система и закръгляването на измеряемите величини - постоянно изключение.

(d)

(I) Преместването на топовите светлини на кораби с дължина, по-малка от 150 m, в съответствие с предписаното в раздел 3 (а) от приложение I към тези правила - постоянно изключение.

(II) Преместването на топовите светлини на кораби с дължина 150 m и повече в съответствие с предписаното в раздел 3 (а) от приложение I към тези правила - до 9 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(e) Преместването на топовите светлини в съответствие с предписаното в раздел 2 (b) от приложение I към тези правила - до 9 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(f) Преместването на бордовите светлини в съответствие с предписаното в раздел 2 (g) и 3 (b) на приложение I към тези правила - до 9 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(g) Изискванията към звукосигналните средства, предписани в приложение III към тези правила - до 9 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(h) Преместването на кръгововидимите светлини в резултат на предписаното в раздел 9 (b) от приложение I към тези правила - постоянно изключение.

Когато кораб търпи бедствие и му е необходима помощ, той трябва да използва или показва сигналите, описани в приложение IV на тези правила.

Всеки кораб, когато е необходимо да привлече вниманието на друг кораб, може да подава светлинни или звукови сигнали, но такива, които няма да се приемат погрешно за някои от сигналите, предписани от тези правила, или може да насочи лъча на своя прожектор в посока към опасността, но така, че да не пречи на другия кораб.

Светлината за привличане вниманието на друг кораб трябва да бъде такава, че да не може да се сбърка с тази на кое да е навигационно средство. За изпълнението на това правило трябва да се избягва употребата на светлини с висока интензивност на прекъсване или на въртящи се светлини, като например импулсни светлини.

В райони с ограничена видимост или близко до такива райони през деня или през нощта сигналите, предписани от това правило, трябва да се използват, както следва:

(а) Кораб с механичен двигател, който се движи относно водата, трябва да подава през интервал не по-голям от 2 min, един продължителен звук.

(b) Кораб с механичен двигател на ход, който е спрял и не се движи относно водата, трябва да подава през интервал не по-голям от 2 min два продължителни звука с интервал между тях около 2 s.

(c) Кораб без управление, кораб, ограничен в способността си да маневрира, кораб, ограничен от своето газене, ветроходен кораб, кораб, зает с риболов, и кораб, който влачи или тласка друг кораб, трябва вместо сигналите, предписани от параграф (а) или (b) на това правило, да подава през интервали не по-големи от 2 min три последователни звука, а именно - един продължителен и два къси звука.

(d) Кораб, зает с риболов, когато е на котва, и кораб, ограничен в способността си да маневрира, когато изпълнява дейността си на котва, трябва вместо сигналите, предписани от параграф (g) на това правило, да подава сигнала, предписан от параграф (с) на това правило.

(e) Влачен кораб или последният от няколко влачени кораба, ако има екипаж, трябва да подава през интервали не по-големи от 2 min четири последователни звука, а именно - един продължителен и три къси звука. По възможност този сигнал трябва да бъде подаван незабавно след сигнала, подаден от влекача.

(f) Когато тласкащият и тласканият кораб са свързани твърдо в едно цяло, те трябва да се считат като един кораб с механичен двигател и да подават сигналите, предписани в параграф (а) или (b) на това правило.

(g) Кораб на котва е длъжен през интервали не по-големи от 1 min да подава чести удари с камбана в продължение на около 5 s. На кораб с дължина 100 m или повече сигналът с камбаната трябва да се подава в носовата част на кораба и незабавно след него - в кърмовата част със често биене на гонг в продължение на около 5 s. Кораб на котва може допълнително да подава със свирка три последователни звука, а именно - един къс, един продължителен и един къс звук, за да предупреди приближаващи се кораби за местоположението си и да предотврати възможността за сблъскване.

(h) Заседнал кораб трябва да подава звуков сигнал с камбана и ако се изисква, с гонг съгласно параграф (g) на това правило и допълнително три ясно различими удара с камбана непосредствено преди и след всяко нейно учестено биене. Заседнал кораб може допълнително да подава и съответен сигнал със свирка.

(i) Кораб с дължина 12 m или повече, но по-малко от 20 m не е длъжен да подава звука с камбана, предписан в параграфи (g) и (h) на това правило. Независимо от това, когато не подава тези сигнали, той трябва да подава друг ефективен звуков сигнал през интервали не по-големи от 2 min.

(j) Кораб с дължина, по-малка от 12 m, не е длъжен да подава посочените сигнали, но когато не ги подава, той трябва да подава друг ефективен звуков сигнал през интервали не по-големи от 2 min.

(k) Кораб, който изпълнява пилотски задължения, в допълнение на сигналите, предписани от параграфи (а), (b) или (g) на това правило, може да подава опознавателен сигнал, състоящ се от четири къси звука.

(a) Когато корабите са във видимост един с друг, кораб с механичен двигател на ход, когато маневрира, така както се разрешава и изисква от тези правила, трябва да показва своето маневриране със сигнали, подавани със свирка, по следния начин:

- един къс звук - "Изменям своя курс надясно";

- два къси звука - "Изменям своя курс наляво";

- три къси звука - "Моите движители работят на заден ход".

(b) Корабът може да дублира звуковите сигнали на свирката, предписани от параграф (а) на това правило, със светлинни сигнали, повтаряни, докато се извършва маневрата.

(I) Тези светлинни сигнали трябва да означават:

- един проблясък - "Изменям своя курс надясно";

- два проблясъка - "Изменям своя курс наляво";

- три проблясъка - "Моите движители работят на заден ход".

(II) Продължителността на всеки проблясък трябва да бъде около 1 s, интервалът между проблясъцитe - около 1 s, a интервалът между последователните сигнали - не по-малък от 10 s.

(III) Светлината, използвана за този сигнал, ако има такава, трябва да бъде бяла, кръгововидима на разстояние не по-малко от 5 морски мили и да удовлетворява изискванията на приложение I към тези правила.

(c) Когато корабите са във видимост един с друг в теснина или във фарватер:

(I) Кораб, който има намерение да изпревари друг кораб в съответствие с правило 9 (е) (I), трябва да покаже това чрез подаване със свирка на следните сигнали:

- два продължителни звука и един къс звук - "Имам намерение да ви изпреваря от десния борд";

- два продължителни звука и два къси звука - ,,Имам намерение да ви изпреваря от левия борд".

(II) Корабът, който ще бъде изпреварен в съответствие с правило 9 (е) (I), трябва да потвърди съгласието си, като подаде със свирка следния сигнал:

- един продължителен, един къс, един продължителен и един къс звук.

(d) Когато корабите са във видимост един с друг и се сближават и поради някаква причина единият от тях не може да разбере намеренията или действията на другия или се съмнява, че взетите от другия кораб мерки са достатъчни за избягването на сблъскване, корабът, който се съмнява, незабавно трябва да изрази това, като подаде най-малко пет къси и чести звука със свирката си. Този сигнал може да бъде дублиран със светлинен сигнал, състоящ се от най-малко пет къси и чести проблясъка.

(e) Кораб, който приближава завой или район от теснина или фарватер, където други кораби може да не се виждат поради някакви препятствия, трябва да подаде един продължителен звук.

Всеки приближаващ се кораб, който се намира зад завоя или препятствието в границите на чуването, трябва да отговори на този сигнал с един продължителен звук.

(f) Ако свирките на кораба са разположени една от друга на разстояние, по-голямо от 100 m, за подаване на сигналите за маневриране и предупреждение трябва да се използва само едната свирка.

(а) Кораб с дължина 12 m или повече трябва да има свирка, кораб с дължина 20 m или повече в допълнение на свирката трябва да има и камбана, а кораб с дължина 100 m или повече допълнително трябва да бъде снабден с гонг, на който тонът и звукът не могат погрешно да се приемат за звук от камбаната. Свирката, камбаната и гонгът трябва да удовлетворяват изискванията, посочени в приложение III на тези правила. Камбаната или гонгът или и двете заедно могат да бъдат заменени с други уреди, които имат съответно същите звукови характеристики, при условие че винаги ще е възможно предписаните сигнали да се подават ръчно.

(b) Кораб с дължина, по-малка от 12 m, не е длъжен да има звукосигналните средства, предписани от параграф (а) на това правило, но ако няма такива, трябва да е снабден с някакви други средства за подаване на ефикасен звуков сигнал.

(а) Думата "свирка" означава всяко звукосигнално средство, което може да подава предписаните звуци и съответства на техническите изисквания, дадени в приложение III на тези правила.

(b) Изразът "къс звук" означава звук с продължителност около 1 s.

(с) Изразът "продължителен звук" означава звук с продължителност от 4 до 6 s.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.